تبلیغات
حسابداری بازرگانی - دانلود مقاله درموردتجزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی رشته حسابداری
دانلود مقاله درموردتجزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی رشته حسابداری

جزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی
  
نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :
1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شركت درجوابگویی به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی كه شركت بامشكلات خاصی نظیرركوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شركت فاقدنقدینگی كافی باشد مشكلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .


۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند كه باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاكی ازتوانایی مدیریت دربكارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شركت ( فروش محصول ) می باشد.
۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاكید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراكه تاشركتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یك شركت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود كه برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید كه سررسید بدهیهای راتمدید كند كه بدون شك هزینة تامین سرمایه درهریك ازاین حالات افزایش خواهد یافت.
۴- نسبت های سود آوری : یكی ازشاخص های مهم سلامت مالی شركت و كارایی مدیریت آن توانایی شركت دركسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی كننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است كه سرمایه گذاران تمایلی به مشاركت درشركتی كه سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراكه سود آوری اندك درقیمت سهام و توانایی بالقوة شركت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شركتی كه موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند كه طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود كــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینكه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن  (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.
۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شركت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این سهام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

تجزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی

تجزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی
نسبتهای مالی در5 گروه بشرح ذیل طبقه بندی می شوند :
1- نسبت نقدینگی : نقدینگی عبارتست ازتوانایی شركت درجوابگویی به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدینگی جهت اجرای فعالیت های واحدتجاری ضروری است ،‌ به خصوص درزمانی كه شركت بامشكلات خاصی نظیرركوداقتصادی ویازیانهای ناشی ازآن و یاافزایش ناگهانی درقیمتِ مواداولیه ویاقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنین شرایطی چنانچه شركت فاقدنقدینگی كافی باشد مشكلات مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .
۲- نسبت های فعالیت : این نسبتها نشان می دهند كه باچه سرعتی دارایی های مختلف به فروش یاپول نقد تبدیل می شوند . به عبارت دیگراین نسبتها حاكی ازتوانایی مدیریت دربكارگیری داراییهادرفعالیت نهایی شركت ( فروش محصول ) می باشد.
۳- نسبتهای اهرمی ( بازپرداخت بدهی های بلند مدت ) : توانایی بازپرداخت بدهی عبارتست ازقدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود ، درسررسیدآنها تحلیل این تــوانایی برساختاربلندمدت مالی وعملیاتی مؤسسه تاكید دارد . میزان بدهی ها ی بلندمدت مؤسسه درساختارسرمایةآن نیزدراین تحلیل مورد توجه قرارمی گیرد . دراین بررسیها سودآوری مؤسسه نیزباید مورددقت قرارگیرد ، چراكه تاشركتی سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهیهای خودنخواهد بود . وقتی بدهی یك شركت زیادباشد مدیریت ناچارخواهد بود كه برای تأمین منابعِ مالیِ اضافی به روشهای دیگری ودرصدرآن به صاحبان سرمایه ( صدورسرمایه ) متوسل شود ، ونیزتلاش نماید كه سررسید بدهیهای راتمدید كند كه بدون شك هزینة تامین سرمایه درهریك ازاین حالات افزایش خواهد یافت.
۴- نسبت های سود آوری : یكی ازشاخص های مهم سلامت مالی شركت و كارایی مدیریت آن توانایی شركت دركسب سود قابل قبول ویابرگشتی راضی كننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است كه سرمایه گذاران تمایلی به مشاركت درشركتی كه سودآوری و درآمدسازی ضعیفی دارد ازخودنشان نمی دهند . چراكه سود آوری اندك درقیمت سهام و توانایی بالقوة شركت درپرداخت سودسهام تاثیرمنفی دارد . اعتباردهندگان نیزراضی به پرداخت وام به شركتی كه موقعیت ضعیفی ازنظرسورآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند كه طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود كــه قدرمطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگراینكه این سود درقیاس بامنبع ایجاد آن  (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد.
۵- نسبتهای مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه دیگری ازنسبتها ، قیمت بازارسهام شركت رابه سودعایدی و یاارزش دفتری این س
هام ارتباط می دهد . همچنین ارتباط قیمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختی به سهامداران روشن می سازد

 

تجزیه و تحلیل نسبت های فعالیت

امروز هم در مورد ادامه نسبت های مالی و این بار در خصوص نسبت های فعالیت و انواع آن مطلبی برایتان می نویسم ....
نسبتهای فعالیت موجودی ها : اگرشركتی بیش ازنیاز موجودی كالانگهداری كند ، بدین معناخواهد بود كه منابع مالی خودراتوانست درجای دیگری سرمایه گذاری كند ویا بصورت موجودی كالادرانباربلوكه نموده است .به علاوه شركت متحمل هزینه های اضافی انبارداری شده وخطرازرده خارج شدن و یادمده شدن كالارانیزباید بپذیرد . البته چنانچه موجودی كالادرسطحی كمترازمقداربهینه آن نیزنگهداری شود ، ممكن است شركت مشتریان خودرابه علت كمبود یاتمام شدن كالاازدست بدهد . دونسبت مهم برای ارزیابی وضعیت موجودی كالا عبارتنداز: نسبت گردش مـــوجودی كــالاومیانگین سنی موجودی كالا. لازم به ذكراست میــانگین مـــوجودی كــالاازطریق جمع مــوجودی كالایِ اولِ دوره ، باموجودی كالای آخردوره وتقسیم آن برعدد2بدست می آید .

قیمت تمام شده كالای فروخته شده
گردش موجودی کالا  =  --------------------------------------- میانگین موجودی كالا

۳۶۵
میانگین سنی موجودی كالا  = ------------------------------- گردش موجودی كالا


میانگین دوره وصول مطالبات :  میانگین دوره وصول مطالبات نیز نشان دهنده تعداد روزهایی است كه بطورمتوسط طول می كشد،  تاطلب شركت وصول شود . ویابه عبارت دیگرنشان دهنده متوسط مهلتی است كه شركت درفروش های نسیه به مشتریان خودمی دهد .

میانگین حسابهای دریافتنی
میانگین دوره وصول مطالبات  = --------------------------------- میانگین فروش روزانه

سیكل عملیاتی :  سیكل عملیاتی یك مؤ سسه تجاری عبارتست ازتعدادروزهایی كه طول می كشد تاموجودی كالابه مطالبات و نهایتا" به وجه نقدتبدیل شود . به این ترتیب هرچه سیكل عملیاتی كوتاهترباشد مطلوبترخواهد بود .

میانگین سنی موجودی كالا  +  میانگین دوره وصول مطالبات = سیكل عملیاتی


ارزش كل دارائیها : این نسبت نشان دهنده توانایی شركت دربكارگیری مؤثردارائیهایش درایجاد درآمداست . یك نسبت پایین ممكن است به عوامل متعددی مربوط باشد و تعیین این عوامل و دلایل بسیارمهم است .
فروش خالص
گردش کل دارایی ها = ------------------------------ میانگین کل دارایی ها


نوع مطلب : دانلود مقاله درموردتجزیه وتحلیل به كمك نسبتهای مالی رشته حسابداری،
برچسب ها :
حسابداری بازرگانی
سوالات.برنامه ها.مطیها و... مربوط به حسابداری فقط در اینجا!!!!!!
درباره وبلاگ

باسلام خدمت شما دوستان گل من پوریا عباسی دانشجوی رشته حسابداری بازرگانی آموزشکده شهید بهشتی هستم واین وبلاگ برای انجام صرف وقت خود در محیط اینترنت استارت شده است . تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که این وبلاگ را انتخاب کردید
********************************
درضمن یادآوری میشود که منبع فایل ها ذکر شده است.
********************************
با سپاس فراوان مدیریت وبلاگ : پوریا عباسی

مدیر وبلاگ : پوریا عباسی
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :